Praha, Václav Havel Prague Airport: 50.115538, 14.262660